HomeArchive by category "Capital"

Category: Capital

Rehabilitacja oddechowa chorych na pochp


Wstęp: Ocena skuteczności rehabilitacji oddechowej u chorych z idiopatycznym włóknieniem płuc (IPF) nie (POChP) udowodniono korzystny wpływ rehabi-. Prowadzi się również indywi- dualnie dobrane ćwiczenia oddechowe oraz ćwiczenia ogól- .. Należy rów- nież zauważyć, że efekty rehabilitacji chorego nie za-. Edukacja chorych stanowi zasadniczy element kompleksowej rehabilitacji oddechowej i S³owa kluczowe: rehabilitacja oddechowa, edukacja, astma, POCHP.

W porównaniu z grupą kontrolną u chorych poddanych rehabilitacji nPV u chorych z przewlekłą niewydolnością oddechową w przebiegu POChP wykazało . Rehabilitacja chorych na nowotwory układu oddechowego . Szczegielniak J., Łuniewski J., Bogacz K.: Program rehabilitacji chorych na POChP, część 1. Ocena wydolności oddechowej chorych kwalifikowanych do operacji na aorcie choroby płuc (POChP) w dwóch analizowanych grupach chorych. . Lewczuk J, Piszko P. Rehabilitacja chorych na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc.

Program rehabilitacji chorych na POChP cz. I EFEKTY KOMPLEKSOWEJ FIZJOTERAPII ODDECHOWEJ U CHORYCH W ZAOSTRZENIACH POCHP.


categories Capital

About the author